กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชาญชัย บุญยางกูร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายปิยะพงษ์ อ่อนหวาน
ครูชำนาญการ