กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปราณี เวียงเหล็ก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพิสมัย ทองอาบ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิรพร แสวงผล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชรินทร์ ขันติวงศ์
ครูชำนาญการ